publikacje

Wróć do listy

Wspomnieniowe zapiski Wandy Siwińskiej, z. 3

Zeszyt oficjalnie stanowi trzecią część wspomnień Wandy Siwińskiej, jednak opisane w nim zdarzenia dotyczą sytuacji mających miejsce jeszcze przed tymi, które zostały odnotowane w zeszycie drugim (Siwińska np. wielokrotnie nadmienia, że marzy o pracy w warszawskiej szkole, chociaż pracę w stolicy opisała już w poprzedniej części wspomnień). Autorka w zeszycie trzecim scharakteryzowała jeden rok pracy w szkole w Ząbkach. Samą miejscowość przedstawia jako bardzo niebezpieczną (wspomina o licznych kradzieżach i niedawnym zabójstwie kasjera na poczcie).

publikacje

Wróć do listy

Refleksje z pracy nauczycielskiej w latach 1948-1977

W konkursowej pracy Jadwiga Czeszyk wspomina okres swojej zawodowej aktywności, kiedy po wojnie zaczęła pracować jako nauczycielka. Opisuje początki w zawodzie, m.in. zmieniającą się atmosferę w oświacie po wojnie: od euforii po efekty przybierającego na sile stalinowskiego terroru. Czeszyk ukazuje również ówczesne warunki pracy nauczyciela i rozumienie misji zawodu nauczyciela przez samą autorkę oraz związane z tym perypetie (konflikt na linii władza–ideały). Treścią dokumentu są w pierwszej kolejności wspomnienia o pracy.

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia nauczycielki z lat 1948-1953

Wspomnienia Władysławy Drobnik dotyczą początków jej pracy w zawodzie nauczycielki, przypadających na lata 1948–1953. Autorka opisuje m.in.: kolejne miejsca pracy, swoje obowiązki, szczegóły z zakresu organizacji pracy i nauki w szkole (pisze na przykład, że po wspólnym posiłku w klasie dzieci podchodziły do nauczyciela z własnymi łyżkami po porcję tranu i kawałek solonego chleba), innych nauczycieli i uczniów. Dokument jest ponadto zapisem zachodzących w szkole zmian, będących efektem umacniania się nowej władzy i wizji nauczania (m.in. wypieranie religii ze szkół).

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia z mojej pracy nauczycielskiej na Opolszczyźnie w latach 1946–1948

Wspomnienia dotyczą pierwszych dni pracy w szkole w Budkowicach na Opolszczyźnie, gdzie autorka trafiła po repatriacji w 1945 r. Eugenia Hołuj opisuje m.in. okoliczności znalezienia się na Ziemiach Odzyskanych i swoją – pełną przygód – drogę do wsi, w której miała zostać nauczycielką, oraz pierwsze wrażenia po przybyciu na miejsce, np. dotyczące kontaktów z miejscową ludnością. Tekst zawiera ciekawe obserwacje codzienności powojennej na Ziemiach Zachodnich, które autorka czyni z perspektywy przybyszki z zewnątrz.

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia nauczycieli pracujących w latach 1945–1956

Autorka koncentruje się przede wszystkim na pierwszych latach swojej pracy w zawodzie nauczycielki (1952–1956 r.), kiedy uczyła matematyki i fizyki, nie porzucając jednocześnie marzeń o dalszej edukacji (studia). Wspomnienie Arciemowicz jest ciekawym obrazem powojennej prowincjonalnej rzeczywistości na ziemiach włączonych do ZSRR: wyrabiania norm w kołchozie, panującej rusyfikacji, biedy oraz wysiłków na rzecz prowadzenia względnie normalnego życia.

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia z lat 1945–1948

Wspomnienia Heleny Szczurowskiej z pierwszych lat pracy w zawodzie nauczycielki, zamknięte w trzech częściach, dla których linię podziału wytyczają kolejne lata nauki szkolnej: począwszy od roku szkolnego 1945–46, a skończywszy na 1947–1948. Autorka opisuje swoje zawodowe początki w przedszkolu i szkole w Wołczynie. Wspomina m.in. o wysiłkach na rzecz odbudowania szkolnictwa w mieście, organizacji pracy i nauki.

publikacje

Wróć do listy

I tak zostałam wiejską nauczycielką

Wspomnienia nauczycielki Albiny Knap, w których opisuje doświadczenia i przeżycia z okresu pracy w małej wiejskiej szkole we wsi Bogdanówka, gdzie trafiła w 1952 r., mając 18 lat. Autorka rozpoczyna od wzmianki na temat okoliczności, które sprawiły, że została wiejską nauczycielką, a w dalszych częściach często podkreśla istotną rolę, jaką w jej życiu – zawodowym i prywatnym – odegrała pierwsza praktyka nauczycielska. Wspomnienia zawierają kulturowy obraz powojennej polskiej wsi: jej zwyczaje, uroczystości, przesądy, wierzenia ludowe i obyczaje (np.

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia nauczycielki z lat 1949–1956

Dokument rozpoczyna opis pierwszych, dziecięcych doświadczeń szkolnych Heleny Osojcy. Stosując narrację trzecioosobową autorka wspomina swoje wrażenia z rozpoczęcia nauki, podkreślając, że już wówczas – będąc małą dziewczynką – podjęła decyzję o zostaniu nauczycielką. W dalszej części Osojca – pisząc już w pierwszej osobie – koncentruje się na latach powojennych, kiedy realizuje swoje marzenie sprzed lat. Opisuje swoje obowiązki w kolejnych placówkach, m.in. dotyczące sposobu organizacji nauki, funkcjonowania szkoły, jak i problemy z tym związane.

publikacje

Wróć do listy

Było to czterdzieści trzy lata temu

Wspomnienia Anny Pabiszowej dotyczą początków jej pracy jako nauczycielki, przypadających na lata 1945–1955, i są ciekawym obrazem kształtującego się szkolnictwa na Ziemiach Odzyskanych. Autorka opisuje zapał oraz entuzjazm, który towarzyszył wszystkim – nie tylko nauczycielom – w pierwszych latach po wojnie. Obraz ówczesnych warunków pracy jest jednocześnie historią rozwoju zawodowego autorki: począwszy od pracy z dziećmi po ukończenie studiów pedagogicznych.

publikacje

Wróć do listy

Wspomnienia nauczycielskie z lat 1945-1956

Janina Paszkowska we wspomnieniach opisuje pracę nauczycielki w podkrakowskim liceum w okresie stalinizmu. Na przykładzie własnego doświadczenia ukazuje ówczesny system edukacji: przesiąknięty ideologią program nauczania, szeroki system kontroli nad nauczycielami (wizytacje, zebrania, egzaminy ideologiczne, obowiązek składania szczegółowych sprawozdań itp.).

Strony