publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XVII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2011. Prace konkursowe.

 

Szymanek opisuje losy swojej prababci Anieli Pasławskiej, koncentrując się na przeżyciach bohaterki przypadających na lata przedwojenne i II wojny światowej. Fragmenty wspomnień Pasławskiej  dotyczą dzieciństwa spędzonego na Kresach w podlwowskiej wsi: m. in.  przebytej ciężkiej choroby, zabaw i obowiązków gospodarskich. Druga część obejmuje wojenne przeżycia Pasławskiej – z okresu, gdy mieszkała we Lwowie oraz po powrocie do rodzinnej miejscowości (wzmiankuje m. in. problem gwałtów w czasie wojny, zbrodnie niemieckie na cywilnej ludności).

publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XIII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2007. Prace konkursowe.

Spisane przez trzy młode autorki losy Marii Hawling-Burdak, koncentrują się na okresie  II wojny światowej, przymusowym przesiedleniu i latach powojennych. W dokumencie znalazły się fragmenty dotyczące pierwszych lat wojny, okupacji i towarzyszących im wydarzeń – tych w najbliższym otoczeniu bohaterki oraz toczących się na dalszym planie, poza kręgiem rodzinnym. Hawling –Burdak wspomina wojnę m. in.

publikacje

Wróć do listy

Materiały Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Oddział Wrocławski. XIII. Rajd Śladami Pamięci Lwowa i Kresów. Rok 2007. Prace konkursowe.

Wojenne losy Krystyny Janik spisane przez wnuczkę – Adriannę Janik. Janik przytacza zwięzłe wspomnienia babci, która jako dziecko wraz z rodziną została wywieziona na Syberię. Dokument zawiera fragmenty opisujące m.in. drogę i warunki egzystencji na zesłaniu oraz króciutki, odautorski komentarz otwierający i zamykający wypowiedź bohaterki tekstu.

publikacje

Wróć do listy

Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.

Wspomnienia Barbary Jokiel są faktograficznym, zwięzłym i jednocześnie pełnym interesujących szczegółów zapisem dotyczącym wczesnego dzieciństwa autorki, które przypadło na II wojnę światową i lata powojenne. Pamięć tych lat, ukazana z perspektywy małego dziecka, jest jednocześnie spisaną historią losów rodziny autorki, w której Jokiel po latach opisuje m.in. okupację Wilna, wrażenia i warunki podróży przesiedleńczej na zachód w 1946 r. oraz nowe życie w Szczecinie.

publikacje

Wróć do listy

Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.

Wspomnienia Hanny Jarodzkiej są luźnymi zapiskami, w których autorka fragmentarycznie przedstawia swoje życie. Powraca w nich m.in. do dzieciństwa, przywołując obrazy ze szczęśliwego, przedwojennego życia z rodzicami w Koninie, które przerwał wybuch II wojny światowej. Wspomnienia dotyczą również rodziców i losów rodziny autorki podczas okupacji i po niej – z wielką historią w tle: wojną, zjednoczeniem Niemiec, stanem wojennym. Jarodzka pisze szczegółowo, ale jednocześnie z dystansem wobec przedstawianych wydarzeń, starając się oddać przeszłość dokładnie tak, jak ją zapamiętała.

publikacje

Wróć do listy

Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.

Kazimiera Książek opisuje swoje przeżycia z lat II wojny światowej, którą przeżyła we Lwowie i skąd wyjechała w 1945 r. na Ziemie Odzyskane. Wspomina m.in. wydarzenia z okupacji sowieckiej i niemieckiej: aresztowania, wywózki na Syberię, ukrywanie się, eksterminację Żydów oraz swoją wojenną egzystencję – najpierw wspólną z mężem, a pod koniec wojny samotną. Z zapisków autorki wyłania się portret sprawczej i zaradnej kobiety, która potrafiła w trudnym okresie samodzielnie wyżywić rodzinę, opiekując się trójką dzieci.

publikacje

Wróć do listy

Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.

Wspomnienia obejmują życie Ireny Magier do 1945 r., kiedy w ramach akcji przesiedleńczej opuściła rodzinne miasto. Autorka opisuje sielankowe dzieciństwo i młodość sprzed wojny, m.in. wspomina lata szkolne i swoje koleżanki – Żydówki, Ukrainki, które – jak pamięta – żyły ze sobą „w idealnej zgodzie” (w prywatnym gimnazjum wszystkie Żydówki, Ukrainki i Polki musiały jednakowo odmawiać katolicką modlitwę, a lekcje religii były obowiązkowe bez względu na wyznanie). Autorka ukazuje tragiczne losy swojej rodziny: aresztowania, wywózkę na Sybir i śmierć bliskich (m.in.

publikacje

Wróć do listy

Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.

Maria Półtorak wspomina swoje dzieciństwo, młodość oraz życie w Złoczowie po wybuchu wojny i podczas sowieckiej oraz niemieckiej okupacji. Opisuje m.in.: wywózki, aresztowania, masakrę przetrzymywanych w zamku Sobieskich (ówcześnie więzienie NKWD) ponad 600 osób w 1941 r., prześladowania ludności żydowskiej po zajęciu Złoczowa przez oddziały niemieckie, łapanki, wywózki do Niemiec oraz represje wobec ludności polskiej ze strony Ukraińców pod koniec wojny. Dokument kończą zapiski dotyczące wysiedlenia na zachód – procedury „ewakuacyjnej”, warunków i trasy przejazdu na Ziemie Odzyskane.

publikacje

Wróć do listy

Szkoła mojego życia

Wspomnienia dotyczą pracy nauczycielskiej Elżbiety Schönthaler. Autorka przedstawia okoliczności, w jakich została nauczycielką, opisuje swoją pracę z młodzieżą w czasach okupacji oraz powojenne życie szkoły, m.in.: warunki pracy, napotykane trudności w nauczaniu, prowadzone lekcje i zajęcia pozalekcyjne (harcerstwo, czyny społeczne). Schönthaler relacjonuje również różne wydarzenia, które szczególnie utkwiły jej w pamięci: dzień, w którym ogłoszono koniec wojny, konferencję Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kielcach. Przedstawia również okoliczności wyrzucenia jej z pracy w 1950 r.

publikacje

Wróć do listy

Pamiętniki „repatriantów” z Kresów Wschodnich na Ziemie Zachodnie. Pokłosie konkursu ogłoszonego przez Fundację „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego w 1992 r.

Autorka opisuje losy swojej rodziny w czasie wojny, którą przeżyła z mężem i dziećmi w Tarnopolu. Zapiski – dość chaotyczne, faktograficzne, spisane prostym językiem – zawierają sporo ciekawych szczegółów dotyczących rzeczywistości wojennej, ukazują m.in.: konspiracyjną aktywność małżonków, relacje autorki z żydowskim małżeństwem Oksów – właścicielami cegielni, aresztowania ludności, ucieczkę męża na zachód.

Strony